Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

 

Streszczenie
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawą działania, konstrukcją, technologią i zastosowaniami planarnych, zintegrowanych układów optycznych i optoelektronicznych będących analogiem układów elektronicznych typu VLSI.

Treść wykładu
  • Propagacja promieniowania w planarnych światłowodach dielektrycznych. Rodzaje falowodów planarnych, model geometryczny, równanie dyspersyjne światłowodu, struktura modowa, mody własne falowodu planarnego. Praktyczne realizacje światłowodów planarnych.
  • Elementy pasywne optyki zintegrowanej. Soczewki, filtry, pryzmaty, siatki dyfrakcyjne, zwierciadła, konwertery modów, deflektory, modulatory, konwolutory, korelatory, pamięci optyczne. Optyka planarna
  • Sprzężenie. Sprzęgacze pryzmatyczne i siatkowe. Warunek dopasowania fazowego sprzężenie współliniowe, konwersja modów.
  • Rezonatory optyczne; zwierciadlane, DBR, DFB, światłowodowe, sferyczne, pierścieniowe, dyskowe.
  • Elementy aktywne optyki zintegrowanej.  Metody modulacji światła w falowodach planarnych (modulacja elektrooptyczna, magnetooptyczna, dyfrakcyjna, akustooptyczna, termooptyczna i inne). Źródła promieniowania koherentnego, planarne lasery półprzewodnikowe i dielektryczne z rezonatorem Fabry-Perot i z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym, charakterystyki progowe i ponadprogowe, wzmacniacze promieniowania, technologia, właściwości i parametry struktur. Planarne detektory promieniowania.
  • Zjawiska nieliniowe w optyce scalonej.
  • Technologia cienkich warstw światłowodowych. Materiały i technologie wytwarzania fotonicznych układów scalonych. Metody epitaksji, implantacji, dyfuzji, wymiany jonowej, naparowywania i zol-żel.
  • Przykłady zintegrowanych układów optoelektronicznych